ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 และพระฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์

รายละเอียดแนบ