สำนักบริหารกลาง เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓

      เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา

รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี ๒๕๖๓ประกาศราคากลาง คลิก