ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กรมการข้าว ประจำปี 2562

รายละเอียดแนบ