กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้อง)

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เผยแพร่ราคากลาง
จ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 
(ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้อง)
รายละเอียด...