ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โครงการจัดซื้อชุดเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมอุปกรณ์โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชุน ปี 2563 ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โครงการจัดซื้อชุดเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมอุปกรณ์โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชุน ปี 2563 ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ....CLICK....