ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...CLICK...