ประกาศราคากลาง จัดจ้างพิมพ์สื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี62 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

K02 19 07 62