สำนักบริหารกลาง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังกรมการข้าว

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังกรมการข้าว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก 01


รายละเอียดตามเอกสารแนบ...คลิก