ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

J2 08 07 62