ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี2562 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

J1 08 07 62