ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ฯ ของศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

กำหนดราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรัย์ เบื้องต้น (Ta)  ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖๔๕๗ แปลง