จัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี2562

K1 02 05 62