ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างรั้ว(ช่วงที่ 1) พร้อมประตูและป้ายสำนักงาน จำนวน 1 แห่ง ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม