ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าอุปกรณ์สำหรับการแสดงผลข้อมูลและพิมพ์แผนที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวโดยใช้ดาวเทียม

รายละเอียดเพิ่มเติม