กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(outsource)ตรวจประเมินฯ ข้าวอินทรีย์

จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outspirce) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี2559