กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ

20.10.59.120.10.59