กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว

โครงการ จ้างเหมาทำแผ่นพับเมล็ดข้าวของพ่อ จำนวน ๖๐,๐๐๐ ชิ้น 

รายละเอียด