ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างพัฒฯาเครื่องตรวจวัดและประมวงสัญฐานวิทยาของข้าว จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้า่งที่มิใช่งานก่อสร้าง