การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยวิธีตกลงราคา

18.10.59