โครงการ จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


โครงการ จ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย

รายละเอียด...คลิก