โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


โครงการ จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์การปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ

จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด...คลิก