ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก กำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

medium price 26 12