กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ที่อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ที่อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ Click..