สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางโครงการระบบบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางโครงการระบบบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

Download File PDF

001