ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(๑ล้านไร่) ปี ๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม