ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

รายละเอียดเพิ่มเติม