ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (จำนวน 5 โครงการ)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (จำนวน 5 โครงการ) คลิกดูรายละเอียด.....