ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ข้าว ปทุมธานี ๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี๒๕๖๐ จำนวน ๗๕,๗๔๖ กิโลกรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม