ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข๕๙ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี๒๕๖๐ จำนวน ๑๗,๕๐๐ กิโลกรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม