ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข๔๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี๒๕๖๐ จำนวน ๒๖๒,๐๖๔ กิโลกรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม