(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศราคากลางจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคืนจากเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ฤดูฝน ปี 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง...(แนบ)