(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานโครการฯนาแปลงใหญ่ ปี 2561

ตารางรายละเอียดประกาศราคากลาง..(แนบ)