ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารควบคุมคุณภาพ ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารควบคุมคุณภาพ ปี 2561