จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

K 28 11 60