ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ราคากลางเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อนำเข้าข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว

รายละเอีดเพิ่มเติม