ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการ จ้างขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าว กข๔๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๖๒,๐๖๔ กิโลกรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม