ศวข.แพร่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป)

ศวข.แพร่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป จำนวน 1 หลัง)