กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ICS)สำหรับการรับรองแบบกลุ่มมาตรฐาน GAP

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินการจัดอบรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (
ICS)
สำหรับการรับรองแบบกลุ่มมาตรฐาน GAP