ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าว กข๔๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๖๒,๐๖๔ กิโลกรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม