ราคากลาง จ้างขยายเขตไฟฟฟ้าและขอใช้ไฟฟ้าของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงราคากลาง