การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย) 21 เมษายน 2561 1
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ๕ รายการ 20 เมษายน 2561 5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศโครงการจ้างซ่อมแซมระบบสารบัณอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ 20 เมษายน 2561 4
โครงการจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการงาน "ประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561"(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 มีนาคม 2561 5
ราคากลางเอกสารประกอบและหนังสือการจัดเวทีเรียนรู้ 09 มีนาคม 2561 8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ (เพิ่มเติม) 08 มีนาคม 2561 9
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลวิชาการและระบบสารสนเทศ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 มีนาคม 2561 8
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 07 มีนาคม 2561 3
โครงการจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 07 มีนาคม 2561 11
โครงการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 05 มีนาคม 2561 13