การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 21 เมษายน 2560 7
จ้างเหมาส่งเสริมการจัดทำระบบการบริหารจัดการโรงสีข้าว เพื่อขอรับการรับรองและการตรวจประเมินโรงสีข้าว 21 เมษายน 2560 6
ซื้อเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวบีบเย็นและเครื่องกรองขนาดเล็ก 19 เมษายน 2560 6
ซื้อข้าวเปลือกเพื่อใช้ในโครงการวิจัยคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการใช้ประโยชน์จากรำ กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า 10 เมษายน 2560 10
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 10 เมษายน 2560 10
จัดจ้างทำสื่อถ่ายทอดความรู้ (โปสเตอร์) โครงการย่อยที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครื่องข่าย ปี 2560 03 เมษายน 2560 14
จ้างทำป้ายฐานเรียนรู้ด้านข้าว ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) 29 มีนาคม 2560 11
โครงการเช่าอุปกรณ์ทำ Ground Truth 24 มีนาคม 2560 11
โครงการเช่าอุปกรณ์เคลื่อนที่สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2560 8
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 20 มีนาคม 2560 22