การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 24 มิถุนายน 2562 7
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ี่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 06 มิถุนายน 2562 11
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมิณระบบควบคุมภายในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและตรวจประเมินร้านรวบรวมเมล็ดพันธ์ุควบคุมเพื่อการค้า ปี ๒๕๖๒ 29 พฤษภาคม 2562 38
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง เรื่องจัดซื้อตะแกรงสำหรับเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 23 พฤษภาคม 2562 35
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑืยานพาหนะและขนส่งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 22 พฤษภาคม 2562 36
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 15 พฤษภาคม 2562 27
ประกาศการจัดจ้างพิมพ์คู่มือเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี2562 14 พฤษภาคม 2562 33
ุศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ปุ๋ย 10 พฤษภาคม 2562 43
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมป้ายแสดงข้อมูลประกอบ ประจำปี 2562 10 พฤษภาคม 2562 32
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา 08 พฤษภาคม 2562 20