การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานสหภาพยุโรป 19 มิถุนายน 2561 1
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารรายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน มาตรฐาน GAP 18 มิถุนายน 2561 3
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มิถุนายน 2561 6
สำนักบริหารกลาง ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข43 15 มิถุนายน 2561 6
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 15 มิถุนายน 2561 6
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายเอกสารและเหมึกเครื่องพิมพ์ 14 มิถุนายน 2561 5
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 2 (8 มิถุนายน 2561) 13 มิถุนายน 2561 10
โครงการซื้อตู้บ่มเชื้อ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 13 มิถุนายน 2561 4
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ 13 มิถุนายน 2561 7
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ 13 มิถุนายน 2561 5