การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่(Jumbo bag) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปี 2563 29 พฤศจิกายน 2562 21
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ปี 2563 29 พฤศจิกายน 2562 14
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาจัดนิทรรศการพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 21 พฤศจิกายน 2562 23
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าว ปี 2562 20 พฤศจิกายน 2562 18
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมการข้าว 15 พฤศจิกายน 2562 19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครือข่ายส่วนกลาง จำนวน 1 งาน 01 พฤศจิกายน 2562 26
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาจัดนิทรรศการเผยแพร่พันธุ์ข้าว 5 พันธุ์ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องใน "วันพระบิดาาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" 31 ตุลาคม 2562 24
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง 30 ตุลาคม 2562 17
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2563 29 ตุลาคม 2562 70
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าว ปี 2562 26 ตุลาคม 2562 44