การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (จำนวน 5 โครงการ) 13 ธันวาคม 2560 2
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (จำนวน 2 โครงการ) 13 ธันวาคม 2560 1
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ข้าว ปทุมธานี ๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี๒๕๖๐ จำนวน ๗๕,๗๔๖ กิโลกรัม 13 ธันวาคม 2560 3
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข๕๙ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี๒๕๖๐ จำนวน ๑๗,๕๐๐ กิโลกรัม 13 ธันวาคม 2560 2
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข๔๑ ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี๒๕๖๐ จำนวน ๒๖๒,๐๖๔ กิโลกรัม 13 ธันวาคม 2560 2
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กำหนดราคากลางประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 รายการ 12 ธันวาคม 2560 14
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงแมลง และปรับปรุงอาคารปฏิบัติการอารักขาข้าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธันวาคม 2560 5
กองประสานงานโครงการประราชดำริ เรื่อง จ้างเหมาทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 2000 ชุด 12 ธันวาคม 2560 7
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 08 ธันวาคม 2560 15
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ปทุมธานี 1 ฤดูนาปรัง 2561 08 ธันวาคม 2560 9