การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บเกี่ยวนวดข้าว(ด้วยรถเกี่ยวนวด)พร้อมขนย้ายข้าวพันธุ์คัดพันธุ์หลักขาวดอกมะลิ 105 27 มกราคม 2563 2
สำนักบริหารกลาง ประกาศราคากลางราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 23 มกราคม 2563 6
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ) 21 มกราคม 2563 10
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติทดลองการปลูกข้าว จำนวน 2,000 ชุด 10 มกราคม 2563 5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 งาน 09 มกราคม 2563 6
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดจ้างทำคู่มือการดำเนินงานโครงการักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี2563/64 06 มกราคม 2563 27
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดงานมหกรรมข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทย ปี ๒๕๖๓ 24 ธันวาคม 2562 42
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์วารสาร "ใบธง" 20 ธันวาคม 2562 12
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุการเกษตร 20 ธันวาคม 2562 14
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และ/หรือผลผลิตข้าว ปี 2562 20 ธันวาคม 2562 15