การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจ้างทำระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการผลิตข้าว 16 September 2563 11
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจ้างเหมาวางผังแปลงโครงการตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 16 September 2563 9
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจักซื้อจัดจ้า่งที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว) 14 September 2563 12
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 09 September 2563 18
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 03 September 2563 22
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการประมวลผลข้อมูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 02 September 2563 18
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ของราชการ จำนวน 2 คัน 27 August 2563 24
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารแคตตาล็อกประชาสัมพันธ์ 27 August 2563 22
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สหภาพยุโรป (GI-EU) 25 August 2563 24
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 24 August 2563 17