"กรมการข้าว" ประชุมเข้ม เร่งออกมาตรการป้องกัน COVID - 19

 

DSC 0463

"กรมการข้าว" ประชุมเข้ม เร่งออกมาตรการป้องกัน COVID - 19

DSC 0460

DSC 0465 

DSC 0467 DSC 0473

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานการปฎิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

ในการนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงร่างประกาศแนวทางการปฎิบัติราชการของบุคลากรกรมการข้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว อีกทั้งร่วมกันทบทวนการปฏิบัติงาน กิจกรรม หรือโครงการ ที่ได้รับงบประมาณแล้วที่ต้องปฏิบัติในพื้นที่ควบคุม/พื้นที่ควบคุมสูงสุด และที่สำคัญได้หารือถึงแผนงาน/โครงการ เพื่อการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง หากมีการประกาศใช้มาตรการจำกัดออกจากที่พักอาศัย (Lock Down)

DSC 0463