กรมการข้าว เร่งติดตามสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปีฤดูกาลผลิต 2563/64

ca86d7e362f660f05f3a30917256aadf0 34779996 ๒๐๑๒๒๙ 1

กรมการข้าว เร่งติดตามสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประจำปีฤดูกาลผลิต 2563/64

ca86d7e362f660f05f3a30917256aadf0 34779996 201229 0

ca86d7e362f660f05f3a30917256aadf0 34779996 ๒๐๑๒๒๙ 3 ca86d7e362f660f05f3a30917256aadf0 34779996 ๒๐๑๒๒๙ 14

ca86d7e362f660f05f3a30917256aadf0 34779996 ๒๐๑๒๒๙ 16 ca86d7e362f660f05f3a30917256aadf0 34779996 ๒๐๑๒๒๙ 23

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 5/2563 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจากทั่วประเทศจำนวน 29 ศูนย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 อาคารกรมการข้าว

นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าพร้อมรับฟังปัญหาสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2563/64 และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ   ในด้านต่าง ๆ ตาม “โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด” รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนฯอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช   ให้เป็นไปตามมติ ครม.กำหนด โดยในที่ประชุมมีการวางแผนการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ และใกล้ชิดผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อมุ่งเน้นผลคุณภาพเมล็ดพันธุ์ระหว่างการเก็บรักษา ตามยุทธศาสตร์กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2564 อีกทั้งการดำเนินงานโครงการสำคัญต่าง ๆ ของกรมการข้าวตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

ca86d7e362f660f05f3a30917256aadf0 34779996 ๒๐๑๒๒๙ 1