ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1608171729133

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ
ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 

1608171729197

 

          นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดงานประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ในพื้นที่ภาคกลาง 3 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 โดยกรมการข้าวมีแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน และระบบตลาดนำการผลิต

 

1608171739979

1608171740028

1608171740102