กรมการข้าว ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 & Eco Rice เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงราย”

89832

กรมการข้าวร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์
“ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 & Eco Rice เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงราย”


 

89832

 

            เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 &Eco Rice เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงราย และร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยของกรมการข้าว” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดเชียงราย   โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งกิจกรรม “ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 &Eco Rice เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงรายนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 พันธุ์บริสุทธิ์จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ส่งเสริมปลูกจนกระทั่งเกษตรกรผู้ปลูกเหนียวเขี้ยวงู 8974 ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.พาน อ.เชียงแสน อ.แม่จัน และอ.แม่สาย ได้รับการยกระดับข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974ให้ เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของดี 1 ใน 6 รายการสินค้า GI ของจังหวัดเชียงราย

89830  89835

89840  89843

            อนึ่ง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 ให้เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ ก่อนที่จะแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก โดยข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 นี้เป็นหนึ่งใน 28 สายพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ที่นักวิชาการข้าวของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ได้นำเชื้อพันธุ์มาจากศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ มาปลูกทดสอบ วิจัย และคัดเลือก จนพบว่าสายพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ที่มีหมายเลข 8974 กำกับ มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวเหนียวเขี้ยวงูสายพันธุ์อื่นๆ

89848 89849

89850 89851