กรมการข้าว เตรียมวางแผนงบประมาณ 2565 หวังสนับสนุนเกษตรกรก้าวหน้าและมั่นคง

94758

กรมการข้าวเตรียมวางแผนงบประมาณ 2565 หวังสนับสนุนเกษตรกรก้าวหน้าและมั่นคง


 

DSC 0368  DSC 0357

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนนทิชาวรรณสว่างรองอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทบทวนและปรับปรุง
เป้าหมายกลยุทธ์ผลผลิต/โครงการกิจกรรมตัวชี้วัด
ผลสำเร็จของกรมการข้าว 
ปี 2565 โดยมีนายชิษณุชาบุดดาบุญผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กล่าวรายงานการสัมมนาฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมชูชัยบุรี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

DSC 0373  DSC 0375

DSC 0379  DSC 0383

DSC 0407  DSC 0385

DSC 0402  DSC 0419

 

         เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ.. 2561 กำหนดให้หน่วยงานรับงบประมาณพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายกลยุทธ์ผลผลิต/โครงการกิจกรรมตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของแผนงานโครงการที่เสนอขอในปี 2565 ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บท 
แผนย่อยของแผนแม่บท และแผนการดำเนินงานอื่น ๆในการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามระบบการติดตามและประเมินผลในขั้นตอนก่อนการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปอย่างครบถ้วน

 

DSC 0432  DSC 0442

 

การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 150 คน มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดทำงบประมาณประจำปี
2565 ของกรมการข้าวเป็นไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณ
โดยให้บุคลากรของกรมการข้าว
ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายกลยุทธ์ผลผลิต/โครงการกิจกรรมตัวชี้วัดผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณอีกทั้งเป็นการสร้าง
ความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคลากรกรมการข้าวได้มีส่วนร่วมในการทำงานให้มีการพัฒนาการดำเนินงาน
ตามเป้าหมายเดียวกัน
ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการประจำปี 2565 มีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งจะต้องซักซ้อมทำความเข้าใจกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้มีความเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับนโยบายสู่ผู้ปฏิบัติทุกระดับในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ เพราะทุกท่าน
ที่นั่งอยู่ในที่นี้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับเกษตรกรที่จะยกระดับคุณภาพชาวนา สนับสนุนความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง เพื่อให้ภาคเกษตรกรไทยมีความเจริญก้าวหน้าและมีรายได้ที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับ