กรมการข้าวย้ำ! ขั้นตอนการเตรียมดินและตัดพันธุ์ปนยังสำคัญที่จะได้เมล็ดพันธุ์ดี

2 1 กรมการข้าวย้ำ! ขั้นตอนการเตรียมดินและตัดพันธุ์ปนยังสำคัญที่จะได้เมล็ดพันธุ์ดี

123194397 3451666228254118 1481718040640703065 o 2 1

2 2 2 3

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนหนึ่ง เมื่อปลูกข้าวแล้วพบว่าผลผลิตที่ได้มักมีข้าวอื่นเจือปน ทำให้ขายไม่ได้ราคา กรมการข้าวในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านงานวิจัย พัฒนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อีกทั้งยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญคือ การสร้างการรับรู้ถึงกระบวนการการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงกระบวนการการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน

สำหรับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวนั้น จะเริ่มจากการการวางแผนการผลิต จากนั้นจึงเริ่มจัดทำแปลงขยายพันธุ์ ไปจนถึงคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร จัดหาเมล็ดพันธุ์เพื่อการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ วางแผนปฏิบัติงานติดตามแปลงขยายพันธุ์ ติดตามกำกับแปลงขยายพันธุ์ให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง ตรวจตัดพันธุ์ปน ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตามลำดับ

          นายณัฏฐกิตติ์ กล่าวต่อไปว่า อีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ของกรมการข้าวนั้น
คือขั้นตอนการตรวจตัดพันธุ์ปน โดยจะตรวจสภาพต้นพืชที่ปลูกอยู่ในแปลงขยายพันธุ์ว่ามีลักษณะตรงตามพันธุ์พืชปลูกที่ต้องการเพียงใดหรือมีต้นพืชพันธุ์อื่นขึ้นปะปนอยู่หรือไม่ ซึ่งเกษตรกรเองสามารถดำเนินการกำจัดข้าวพันธุ์ปนไปพร้อมกับการกำจัดวัชพืชและการตรวจโรคแมลงในแปลงขยายพันธุ์ได้ ตามระยะต่างๆ คือ 1. ระยะกล้า ตรวจดูความแตกต่างของสีใบ ความสูง สีลำต้น ทรงต้น มุมของใบกับลำต้นและใบที่แสดงอาการเป็นโรค (ข้อพิจารณาเพิ่มเติม การเตรียมแปลงกล้าควรไถหมักดินไว้ อย่างน้อย 10 - 15 วัน แปลงกล้าไม่ควรมีพืชพันธุ์อื่น แปลงกล้าต้องห่างจากแปลงพันธุ์ข้าวอื่น อย่างน้อย 3 เมตร ถอนกล้าโดยเว้นรอบขอบแปลงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร) 2. ระยะแตกกอ ตรวจดูความแตกต่างของความสูง ลักษณะและสีของใบ สีลำต้น ทรงกอ การแตกกอ มุมของใบกับลำต้น ต้นที่เป็นโรคหรือมีลักษณะที่ผิดปกติและข้าววัชพืช 3. ระยะออกดอก ตรวจดูลักษณะช่อดอก ช่วงเวลาการออกดอกก่อนหรือหลังเมื่อทำการเปรียบเทียบกับต้นพืชพันธุ์ที่ปลูก สีของรวง ความสูงของรวง การชูรวง ความยาวของคอรวง ลักษณะมุมและสีของใบธง และทรงของกอข้าวที่ต่างกัน 4. ระยะโน้มรวง ตรวจดูความแตกต่างของสีเมล็ดและรวงข้าว ลักษณะและความยาวของหางคอรวง ลักษณะของเมล็ดและรวงข้าวที่แตกต่างกัน ลักษณะการโน้มของรวงข้าวและลักษณะการตั้งของใบธง 5. ระยะก่อนเก็บเกี่ยว ตรวจดูความแตกต่างของต้นข้าวและเมล็ดข้าวเปลือกที่มีลักษณะที่แตกต่างออกไปจากต้นข้าวพันธุ์ที่ปลูกก่อนทำการเก็บเกี่ยว