กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

3กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

3

6  7  9

11  19

26  161198

51

กรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยมี ดร.ทองเปลว  กองจันทร์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นวันครบรอบปีที่ 65 นับจากวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตร และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนปัจจุบัน

กอปรกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนอาสาสมัครฝนหลวง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งฝนหลวงผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง

ในการนี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ “โครงการพระราชดำริฝนหลวง” จากอดีตถึงความก้าวหน้าในปัจจุบัน ในหัวข้อ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง”  เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ และเอกชนตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทุ่มเทพระวรกาย เพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์แก่พสกนิกร และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมจัดแสดงผลงานการประกวดภาพวาดจิตรกรรม “ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด”

ทั้งนี้ นางทัศนีย์วรรณ สุริยงหาญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีกองประสานงานโครงการพระราชดำริ รับหน้าที่จัดนิทรรศการให้ความรู้ภายในงานด้านข้าวของประเทศไทยอีกด้วย ในหัวข้อ “9 ก้าว ข้าวไทยสู่ทฤษฎีใหม่อย่างพอเพียง - 10 สืบสานยั่งยืนเคียงราษฎรไทย”

- พระราชกรณียกิจของ ร.9 - ร.10 ด้านข้าว - การเกษตร

- พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน สืบสาน – รักษา - ต่อยอด

- โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ (คลินิกข้าว)

- เกษตรทฤษฎีใหม่ สู้ภัยวิกฤติโควิด – 19 กล่าวคือ โควิดทำให้หลายคนตกงาน ยกเว้น “เกษตรกร”

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน