กรมการข้าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแผนงานและโครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืน ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

DSC 8617กรมการข้าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแผนงานและโครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืน ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

 DSC 8617

DSC 8601  DSC 8635  DSC 8609

DSC 8598  DSC 8647

กรมการข้าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแผนงานและโครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืน
ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

 

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานและเข้าร่วมโครงการในแต่ละองค์ประกอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืนแบบองค์รวม ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารกรมการข้าว

          ตามที่คณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้เห็นชอบโครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืนแบบองค์รวม ซึ่งมีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการจัดเตรียมโครงการ โดยมีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก GEF-7 สนับสนุนงบประมาณ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบแผนงานภายใต้ความช่วยเหลือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การแก้ไขความเสื่อมโทรมของดิน การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวยังมีความสอดคล้องภายใต้โครงการในสาขาเกี่ยวกับระบบการผลิตอาหาร (Food System) การใช้ที่ดิน (Land Use) การฟื้นฟูสภาพดิน (Restoration) แสวงหาการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การผลิตข้าวและการเกษตรในประเทศไทย โดยการคำนึงผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่แข่งขันกัน

          เป็นที่ทราบดีว่าประเทศไทยถือเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตข้าว และเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าข้าวที่สำคัญ อย่างไรก็ตามการผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมายังไม่คำนึงถึงแนวทางการจัดการเชิงภูมิทัศน์ที่ยั่งยืน ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ และการลงลดของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ เช่น คุณภาพน้ำจืด การกักเก็บคาร์บอนของดิน และการดูดซับน้ำของระบบนิเวศเพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น

          การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ถือเป็นการพิจารณาจัดเตรียมเอกสารโครงการฉบับเต็มขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่จะส่งเอกสารให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกพิจารณาโดยมี UNEP และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน GIZ และ PPG Team ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติในวันนี้ จึงขอให้หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนงานโครงการและกิจกรรมของโครงการก่อนที่จะส่งเอกสารฉับบสมบูรณ์ไปยัง GEF อย่างเป็นทางการ ภายในกลางเดือนธันวาคม 2563